Regulamin Serwisu gdziepolatac.pl

 1. Definicje
  1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, niezależnie od ich formy językowej i o ile co innego nie wynika wprost z jego treści, mają następujące znaczenie:
   • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://gdziepolatac.pl/;
   • Konsument – osoba fizyczną, która zawiera z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; w rozumieniu niniejszego Regulaminu pojęcie to oznacza także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
   • Konto – konto Użytkownika w Serwisie zakładane poprzez rejestrację w Serwisie, do którego dostęp Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu się w Serwisie;
   • Konto Facebook - konto Użytkownika w serwisie Facebook.com prowadzonym przez Facebook Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia;
   • Konto Google - Konto Użytkownika w serwisie Google.com prowadzonym przez Google Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;
   • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 r., Dz.U.2020.1740);
   • Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
   • Dron – bezzałogowy statek powietrzny (UAV) w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze tj. z dnia 17 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970);
   • Usługodawca – „CENTRUM STEROWANIA WSZECHŚWIATEM Maciej Heród Przemysław Kuciński Spółka Cywilna” z siedzibą w Krakowie 31-524 , ul. Grunwaldzka 17, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6752751000, REGON: 388794930;
   • Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną – umowa, której przedmiotem są Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
   • Usługi - usługi świadczone na podstawie Regulaminu przez Usługodawcę, drogą elektroniczną w ramach Serwisu, tj. usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), szczegółowo określone w pkt. V i n.;
   • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287);
   • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
   • Użytkownik – (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz (ii) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie Umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego, (iii) osoba prawna oraz (iv) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, korzysta z Usług;
   • Siła Wyższa – oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, które było trudne do przewidzenia lub któremu nie można było zapobiec bez niestandardowych działań lub nakładów, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, epidemie, pożary, zalania.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia i korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu.
  2. Serwis, działający pod adresem strony internetowej: https://gdziepolatac.pl/, prowadzony jest przez Usługodawcę, który jest administratorem serwisu internetowego wykorzystywanego do prowadzenia Serwisu.
  3. Dane adresowe i kontaktowe Usługodawcy:
   „Centrum Sterowania Wszechświatem S.C.”
   Ul. Grunwaldzka 17, 31-524 Kraków
   NIP: 6751751000, REGON: 388794930
   adres poczty e-mail: [email protected]
   numer telefonu: 792 028 088
  4. Działalność Serwisu polega na świadczeniu Usług przeglądania zdjęć zamieszczonych przez innych Użytkowników, wyszukiwania interesujących miejsc do latania Dronem oraz ogłaszaniu o zgubieniu lub znalezieniu Drona.
  5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.
  6. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
  8. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
  9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odpowiedniego terminu do potwierdzenia Umowy zawartej przez osobę poniżej 18 roku życia albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z postanowieniami art. 18 § 3 Kodeksu Cywilnego.
  10. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, utrwalanie lub rozpowszechnianie jakiejkolwiek części lub całości Serwisu, Usługi lub ich elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu.
  11. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa nazwy Serwisu, domeny i strony internetowej Serwisu, a także do wszelkich logotypów i innych utworów graficznych Serwisu, w szczególności zamieszczanych w nim zdjęć, należą do Usługodawcy lub są udostępniane Usługodawcy na podstawie odpowiednich licencji, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie.
  12. Usługodawca informuje, że w ramach Serwisu mogą być udostępniane treści reklamowe należące do podmiotów trzecich, w szczególności w postaci treści graficznych. Usługodawca nie decyduje o tym jakie treści reklamowe będą udostępniane w Serwisie i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności, z wyjątkiem odpowiedzialności hostingodawcy określonej w Ustawie o świadczeniu usług droga elektroniczną.
  13. Zgodnie z art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca niniejszym informuje, że korzystanie z Serwisu i Usług może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Użytkownik powinien stosować właściwe i adekwatne środki zabezpieczające, w tym środki techniczne, w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, które uniemożliwiają lub istotnie ograniczają możliwość instalacji szkodliwego oprogramowania.
 3. Warunki świadczenia usług
  1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego o minimalnej rozdzielczości ekranu wynoszącej 1200x800 pikseli oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym,
   • dostęp do Internetu,
   • dostęp do poczty elektronicznej;
   • dostęp do przeglądarki internetowej:
    • Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub
    • Mozilla FireFox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub
    • Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączona obsługą JavaScript i cookies lub
    • Safari 5 lub nowsze z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub
    • Opera 20 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
  2. Serwis wraz z udostępnionymi w nim Usługami dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   • modyfikacji Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju świadczonych Usług i funkcjonalności,
   • okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Serwisu. Usługodawca informuje Użytkowników o tych przerwach, zamieszczając na stronie internetowej Serwisu stosowny komunikat nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą. Użytkownicy mogą być dodatkowo informowani o planowanych przerwach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta w Serwisie.
  4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność z powodu działania Siły Wyższej.
 4. Zasady korzystania z Serwisu
  1. Podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
   • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w szczególności naruszających prywatność takich osób;
   • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   • nie podejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam), w tym w postaci zdjęć reklamujących dane produkty;
   • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy;
   • nieumieszczania w Serwisie linków i innych odnośników do stron świadczących usługi konkurencyjne wobec Serwisu;
   • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
  2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy ten:
   • podał w trakcie rejestracji Konta w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
   • dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
   • dopuści się innych zachowań stanowiących zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Usługodawcy;
   • wykorzystuje Usługi niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  3. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
  4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi Usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo natychmiastowego usuwania wszelkich treści naruszających obowiązki i zakazy wynikające z pkt. IV Regulaminu.
 5. Usługi świadczone w Serwisie
  1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w pkt VI i n., następujące Usługi:
   • wyświetlanie i przeglądanie zawartości Serwisu, w szczególności przeglądanie zdjęć w zakresie licencji udzielonej Usługodawcy, bez prawa do dalszego wykorzystywania zdjęć, w szczególności ich powielania i rozpowszechnienia,
   • rejestracja Konta Użytkownika w Serwisie,
   • logowanie Użytkownika do Konta,
   • zarządzanie ustawieniami Konta,
   • modyfikowanie danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Konta,
   • dodawania i usuwania zdjęć i filmów;
   • dodawanie i usuwanie lokalizacji do latania Dronem na mapie dostępnej w Serwisie;
   • dodawanie ogłoszeń o zgubieniu lub znalezieniu Drona.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi udostępnionej w Serwisie, tj.:
   • w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Serwisu - z momentem wejścia na stronę internetową Serwisu;
   • w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja i/lub logowanie do Konta – po zarejestrowaniu i/lub zalogowaniu do Konta Użytkownika w Serwisie;
   • w przypadku usług dodawania zdjęć, filmów i miejsc – w momencie dodania zdjęcia, filmu lub miejsca;
   • w przypadku zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie – w momencie dodania ogłoszenia.
  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:
   • opuszczenia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu, lub
   • usunięcia Konta, lub
   • rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną np. poprzez usunięcie dodanych materiałów.
  4. Świadczenie Usług drogą elektroniczną ma charakter bezterminowy. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie poprzez jej wypowiedzenie przez Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien przesłać oświadczenie zawierające wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. W takim przypadku Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Użytkownik może także rozwiązać Umowę za pośrednictwem swojego Konta np. poprzez jego usunięcie.
  5. Użytkownik będący Konsumentem nie może odstąpić od Umowy, w przypadku gdy wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub usługa została w całości wykonana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o czym Konsument został poinformowany przed zawarciem Umowy. Konsument nie może odstąpić od Umowy także w przypadku świadczenia usług polegających na dostarczaniu treści cyfrowych, w szczególności usługi umożliwiającej dodawanie zdjęć w Serwisie.
 6. Konto
  1. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Rejestracja Konta nie jest konieczna do korzystania z Serwisu, może natomiast być niezbędna do korzystania z niektórych Usług (np. usuwania zdjęć).
  2. Użytkownik może zarejestrować Konto po prawidłowym wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu. W ramach rejestracji Konta jest on zobowiązany do:
   • podania pseudonimu lub imienia i nazwiska;
   • podania adresu e-mail;
   • ustawienia hasła do logowania do Konta;
   • akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookies poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru;
   • przesłanie formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk;
   • aktywowania Konta poprzez kliknięcie w link (lub jego skopiowanie do okna przeglądarki internetowej) przesłany na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
  3. Rejestracja Konta możliwa jest także za pośrednictwem serwisów społecznościowych Facebook lub Google. W takiej sytuacji Użytkownik nie podaje danych, o których mowa w ust. 2 lit a-b, a w Serwisie zostaną ujawnione dane z danego serwisu społecznościowego.
  4. Logowanie Użytkownika do Konta jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji Konta. Logowanie polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza logowania dostępnego na stronie Serwisu.
  5. W ramach ustawień Konta Użytkownik może w szczególności:
   • zmieniać swoje dane osobowe, tj pseudonim, sposób kontaktu, zdjęcie profilowe
   • modyfikować opis dodanych zdjęć, filmów i lokalizacji
   • usuwać dodane zdjęcia, filmy i lokalizacje;
   • dodawać i usuwać drony do listy posiadanych dronów.
  6. Użytkownik może posiadać w Serwisie więcej niż jedno Konto pod warunkiem, że żadne z Kont Użytkownika nie zostało zablokowane.
 7. Usunięcie konta oraz danych osobowych
  1. Usunięcie konta jest możliwe w dowolnym momencie
  2. Użytkownik posiadający konto w serwisie, może usunąć konto, poprzez wysłanie takiego żądania wiadomością e-mail na adres: [email protected] z konta e-mail które jest powiązane z kontem
  3. Użytkownik posiadający konto może zarządać usunięcia danych osobowych zebranych w ramach jego konta, poprzez wysłanie takiego żądania wiadomością e-mail na adres: [email protected] z konta e-mail które jest powiązane z kontem
 8. Dodawanie i usuwanie zdjęć i miejsc na mapie
  1. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość dodawania zdjęć i wideo wykonanych za pomocą Drona. Użytkownik ma możliwość dodania miejsca na mapie lokalizacji lub miejsca na mapie zdjęć. Dodanie miejsca na mapie zdjęć bez dodania co najmniej jednego zdjęcia nie jest możliwe.
  2. Wszystkie materiały dodawane przez Użytkownika, przed ich upublicznieniem w Serwisie, podlegają weryfikacji przez odpowiednią osobę zajmującą się moderowaniem Serwisu. Materiały niemieszczące się w zakresie tematycznym Serwisu lub naruszające niniejszy Regulamin nie będą publikowane.
  3. Materiały po ich upublicznieniu w Serwisie mogą podlegać ponownej procedurze moderacji w przypadku uzyskania przez Usługodawcę istotnych wiadomości uzasadniających podjęcie takich działań, w szczególności w przypadku uzyskania przez Usługodawcę zgłoszenia naruszenia praw własności intelektualnej do materiałów.
  4. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie ma możliwość usuwania dodawanych przez siebie materiałów. W tym celu należy zalogować się do swojego Konta, następnie wybrać z listy zdjęć to, które chce się usunąć po czym kliknąć czerwony przycisk USUŃ ZDJĘCIE. Operację należy potwierdzić w wyskakującym okienku, po czym zdjęcie zostanie trwale usunięte.
  5. Użytkownik nieposiadający konta w serwisie, może usunąć zdjęcie wysyłając żądanie usunięcia zdjęcia wiadomością e-mail na adres: [email protected] z linkiem do zdjęcia
 9. Ogłoszenia
  1. Poprzez dodanie ogłoszenia o zgubieniu lub znalezieniu Drona Serwis umożliwia kojarzenie ze sobą konkretnych Użytkowników.
  2. Użytkownik wypełnia pola niezbędne do dokonania zgłoszenia, które to zgłoszenie zostaje następnie sprawdzone i skatalogowane przez Serwis.
  3. W sytuacji, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że zgłoszenie o zgubieniu Drona może odpowiadać zgłoszeniu o znalezieniu Drona, i odwrotnie, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem zgłaszającym znalezienie Drona i przesyła jego dane kontaktowe podane przez Użytkownika zgłaszającego zgubienie Drona. Użytkownik, który dokonał zgłoszenia Drona, za pośrednictwem otrzymanych danych kontaktowych, może nawiązać kontakt z potencjalnym właścicielem zagubionego Drona.
  4. Żadne z danych podawanych podczas dokonywania zgłoszenia o zgubieniu lub znalezieniu Drona nie będą dostępne publicznie w Serwisie. Dane przekazywane Użytkownikowi, który znalazł Drona, obejmują jedynie dane niezbędne do kontaktu z danym Użytkownikiem, które Użytkownik ten dobrowolnie podał podczas wypełniania zgłoszenia o zgubieniu Drona.
 10. Prawa autorskie
  1. Poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęcia lub wideo Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji do jakichkolwiek zamieszczonych materiałów (dalej „Materiały”), obejmującej wszystkie istniejące pola eksploatacji, a w szczególności:
   • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów — wytwarzanie egzemplarzy Materiałów dowolną znaną w chwili zawarcia Umowy techniką, w szczególności techniką reprograficzną, kserograficzną, offsetową, drukarską, audiowizualną, magnetyczną, cyfrową, w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub utrwalenie bądź zwielokrotnienie na papierze, nośnikach magnetycznych i optycznych (laserowych) umożliwiających eksploatację przy wykorzystaniu komputera, w tym również za pośrednictwem chmury obliczeniowej;
   • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału, egzemplarzy;
   • w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż obrót oryginałem albo egzemplarzami — publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie oraz innych sieciach komputerowych, w tym również za pośrednictwem chmury obliczeniowej;
   • w zakresie użytku informacyjnego, promocyjnego i reklamowego — umieszczanie we wszelkich materiałach, przekazach medialnych, zaproszeniach i wszelkich innych materiałach związanych z promocją, reklamą lub informowaniem o działalności lub przedsięwzięciach.
  2. Licencja udzielana jest na czas oznaczoy 5 lat, a po tym okresie automatycznie ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony.
  3. Usługodawca ma prawo udzielania dalszych sublicencji w zakresie wynikającym z udzielonej przez Użytkownika licencji, w szczególności w celach komercyjnych.
  4. Użytkownik gwarantuje, że posiada pełnię praw autorskich do Materiałów, w szczególności że poprzez ich dodanie nie zostaną naruszone jakiekolwiek prawa osób trzecich.
  5. Użytkownik może wypowiedzieć licencję zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Nie wpływa to jednak na prawo Usługodawcy do korzystania z Materiałów, które przed dniem złożenia wypowiedzenia zostały przez niego w jakikolwiek sposób wykorzystane w celu promocji Serwisu. Usunięcie przez Użytkownika Materiałów z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu licencji pod warunkiem, że nastąpiło w okresie obowiązywania licencji zawartej na czas nieoznaczony. W razie usunięcia zdjęcia w okresie trwania licencji na czas nieoznaczony wypowiedzenie licencji będzie miało skutek od dnia następującego po dniu, w którym licencja udzielona na czas oznaczony wygasa.
  6. Usługodawca ma prawo dokonywania opracowań Materiałów, w tym w szczególności, przeróbek i ich adaptacji. Użytkownik zezwala na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań Materiałów oraz upoważnia Usługodawcę do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej.
 11. Reklamacja
  1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
  2. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dotyczącej nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkownika.
  3. Reklamacje powinny być składane na adres e-mail [email protected]. W reklamacji Użytkownik powinien podać swój pseudonim, adres e-mail oraz opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z Usługą.
  4. Usługodawca rozpatruje reklamację dotyczącą Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy od dnia jej otrzymania. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie uważa się, że reklamacja została uwzględniona w całości.
  5. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację na adres e-mail, za pośrednictwem którego Użytkownik wniósł reklamację, chyba że Użytkownik zażąda innej dostępnej formy.
 12. Konsumencie prawo odstąpienia
  • Zgodnie z art. 38 pkt 1) Ustawy o prawach konsumenta Konsument nie ma możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w sytuacji, kiedy usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą konsumenta po poinformowaniu go przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy.
  • Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z otrzymaniem i zaakceptowaniem przez Użytkownika powyższej informacji.
 13. Odpowiedzialność
  1. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia Konta przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody) wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie Konta Użytkownika.
  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępniane w Serwisie przez siebie Materiały, w szczególności za zamieszczone zdjęcia.
  3. Użytkownik oświadcza, że treści dostarczane przez Użytkownika umieszczane w Serwisie nie będą naruszały jakichkolwiek praw własności intelektualnej, jak również dóbr osobistych czy innych praw osób trzecich. Użytkownik niebędący Konsumentem zobowiązuje się, na pierwsze żądanie Usługodawcy:
   • dokonać wszelkich prawem dozwolonych czynności mających na celu zwolnienie Usługodawcy z wszelkiej odpowiedzialności wobec osoby, która wystąpiła wobec niego z roszczeniami z tytułu zagrożenia lub naruszenia jej praw do treści, o których mowa powyżej,
   • przystąpić do każdego sądowego lub administracyjnego postępowania dotyczącego praw do treści, o których mowa powyżej, w tym również przejęć na siebie ciężar, ryzyko i koszty prowadzenia takiego postępowania,
   • wynagrodzić Usługodawcy szkodę doznaną na skutek zaspokojenia uzasadnionego roszczenia osoby trzeciej, wynikającego z naruszenia praw do treści, o których mowa w niniejszym podpunkcie
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a. Użytkownik niebędący Konsumentem zobowiązany jest w szczególności do uzyskania na własny koszt odpowiednich praw umożliwiających zgodne z prawem korzystanie z treści, na wymaganych polach eksploatacji, bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji treści, pozwalającej na korzystanie z tych treści bez uszczerbku dla praw osób trzecich.
  5. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona.
  6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Użytkownika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Użytkownika.
  7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podjęte przez osoby fizyczne na podstawie jakichkolwiek informacji zamieszczanych w Serwisie, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe lub niezgodne z prawem korzystanie z Drona w miejscach wskazanych przez Użytkowników na mapie lub zdjęciach dostępnych w Serwisie.
  8. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 14. Zmiana Regulaminu
  • Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
   • gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie konkretnego postanowienia Regulaminu za niedozwolone;
   • w razie zmiany rodzaju i zakresu Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunków lub zasad ich świadczenia;
   • w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.
  • Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu przez okres co najmniej 14 dni oraz poprzez wysłanie w podanym terminie wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  • Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w trybie określonym powyżej, Użytkownik staje się związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.
  • Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected].
 15. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści zamieszczonych w Serwisie, w tym będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z tych treści wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z ww. treści, bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy lub wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.
  2. Zgodnie z art. 6 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że na stronie internetowej Serwisu stosuje pliki cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies zamieszczone są pod adresem https://gdziepolatac.pl/cookies.
  3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia wchodzą inne postanowienia, które są najbliższe celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu, a zarazem są zgodne z przepisami obowiązującego prawa.
  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. Użytkownik może skorzystać także z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, o których więcej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  6. Warunki przetwarzania danych osobowych Widzów i Użytkowników zostały szczegółowo określone w Polityce prywatności i cookies, której akceptacja jest wymagana na odpowiednim etapie podczas rejestracji Konta lub zamieszczania treści w Serwisie. Dostępna jest ona także pod adresem https://gdziepolatac.pl/regulamin.
  7. Wszelkie umowy zawierane w ramach Serwisu mogą zostać zawarte jedynie w języku polskim.
  8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.10.2021.